GIỚI THIỆU CHUNG
Trung tâm Đào tạo quốc tế có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Phối hợp với phòng Đào tạo, các Khoa xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nội dung đào tạo hàng năm và dài hạn.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc liên hệ với các doanh nghiệp, các tổ chức để mở các lớp, các khóa đào tạo ngắn hạn.

3. Chủ trì tổ chức biên soạn đề cương, chương trình, giáo trình theo yêu cầu mở lớp của Trung tâm.

4. Phối hợp với các đơn vị quản lý, đơn vị hỗ trợ hữu quan và các khoa, các bộ môn tổ chức các hội thảo để phát triển nội dung môn học, ngành học phù hợp với nhu cầu xã hội về công nghệ thông tin.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan khác trong việc nghiên cứu, khảo sát nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin của xã hội để phát triển nội dung đào tạo, mở các ngành, nghề mới trong công tác đào tạo của trường.

6. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch khảo sát nhu cầu nhân lực; tình hình đào tạo nhân lực công nghệ thông tin trong nước và khu vực miền Trung, Tây nguyên; chương trình giới thiệu việc làm hàng năm và dài hạn.
7. Tổ chức việc nghiên cứu các yêu cầu cụ thể về ứng dụng công nghệ thông tin ở các doanh nghiệp, các tổ chức để góp phần phát triển nội dung đào tạo của trường.

8. Nghiên cứu và đề xuất nội dung, kế hoạch liên kết đào tạo nhân lực công nghệ thông tin với các doanh nghiệp; giới thiệu sinh viên tốt nghiệp với các doanh nghiệp.

9. Giới thiệu sinh viên chọn lựa doanh nghiệp để thực tập tốt nghiệp và tìm kiếm cơ hội có việc làm tại nơi thực tập sau khi ra trường.

10. Theo dõi và thống kê tình hình việc làm và chất lượng làm việc của sinh viên đã tốt nghiệp; lấy ý kiến của các tổ chức về kỹ năng, khả năng và thái độ làm việc của sinh viên của trường làm việc tại các tổ chức đó..

11. Phối hợp với phòng Đào tạo, Phòng Hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học tìm hiểu thị trường nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở nước ngoài..

12. Đứng đầu Trung tâm Đào tạo quốc tế là Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc có Phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm được Hiệu trưởng ủy quyền ký xác nhận các văn bản sau: hợp đồng, thanh lý hợp đồng đào tạo với các Trung tâm công nghệ thông tin của các tỉnh, thành; các công ty trách nhiệm hữu hạn và các nhóm cá nhân. .

CÁC KHÓA NỔI BẬT
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI