CHƯƠNG TRÌNH HỌC
TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ
GIỚI THIỆU
Để tạo môi trường làm việc hiện đại, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian trong các cơ quan nhà nước, văn bản điện tử và chữ ký số là trở thành giải pháp số một. Khóa học Triển khai Ứng dụng Chữ ký số giúp học viên hiểu rõ và tiến hành các bước triển khai chữ ký số tại đơn vị mình. Học viên được học và thực hành 100% tại phòng lab.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Hiểu rõ chữ ký số và phạm vi ứng dụng.
 • Cài đặt hệ thống cung cấp chữ ký số.
 • Quản trị chữ ký số của người sử dụng.
 • Ký số lên văn bản điện tử.
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa quản trị Windows Server.
 • Có kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng Windows.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Tổng quan về chữ ký số
 • Chương 2: Cài đặt hệ thống cung cấp chữ ký số
 • Chương 3: Quản lý chữ ký số
 • Chương 4: Quản lý người sử dụng chữ ký số
 • Chương 5: Hướng dẫn ký số lên các văn bản điện tử

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI