CHƯƠNG TRÌNH HỌC
KHAI THÁC CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
GIỚI THIỆU
Điện toán đám mây là xu thế công nghệ mới nhất hiện nay. Các dịch vụ công trong hệ thống của chính phủ điện tử cũng sẽ được nghiên cứu và sớm triển khai trên công nghệ này. Do vậy, Khai thác Các Dịch vụ Điện toán Đám mây sẽ là một kỹ năng cần thiết để chuyên viên CNTT có thể tiếp nhận và quản trị các dịch vụ trong hệ thống chính phủ điện tử. Học viên được học và thực hành 100% tại phòng lab.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Khai thác các dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft.
 • Khai thác các dịch vụ điện toán đám mây của IBM.
 • Khai thác các dịch vụ điện toán đám mây của Google.
THỜI LƯỢNG
24 giờ (Lý thuyết: 8 giờ, Thực hành: 16 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
 • Nhân viên CNTT tại các doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Có kiến thức và kỹ năng về Internet.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Giới thiệu về điện toán đám mây
 • Chương 2: Kiến trúc các dịch vụ điện toán đám mây
 • Chương 3: Khai thác các dịch vụ điện toán đám mây của MS
 • Chương 4: Khai thác các dịch vụ điện toán đám mây của IBM
 • Chương 5: Khai thác các dịch vụ điện toán đám mây của Google

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI