CHƯƠNG TRÌNH HỌC
QUẢN TRỊ CSDL NÂNG CAO
GIỚI THIỆU
Khóa học này trang bị cho chuyên viên CNTT tại các đơn vị các kỹ năng nâng cao về quản trị CSDL. Qua đó, giúp họ tự mình phân tích và thiết kế CSDL phục vụ cho các yêu cầu tại đơn vị. Đồng thời, có kỹ năng xử lý hệ thống đa CSDL, hệ thống CSDL phân tán…
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Thu thập yêu cầu từ thực tế tại đơn vị.
 • Phân tích yêu cầu đã thu thập và ánh xạ vào CSDL.
 • Thiết kế CSDL tương ứng với yêu cầu đã phân tích.
 • Quản trị hệ thống đa CSDL.
 • Quản trị hệ thống CSDL phân tán.
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
 • Nhân viên CNTT tại các doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học một trong các khóa về Quản trị CSDL.
 • Có kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng Windows.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Thu thập yêu cầu từ thực tế tại đơn vị
 • Chương 2: Phân tích yêu cầu đã thu thập
 • Chương 3: Thiết kế CSDL tương ứng với yêu cầu đã phân tích
 • Chương 4: Quản trị hệ thống đa CSDL
 • Chương 5: Quản trị hệ thống CSDL phân tán
 • Chương 6: Theo dõi, khắc phục sự cố trên CSDL phân tán

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI