CHƯƠNG TRÌNH HỌC
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG CNTT
GIỚI THIỆU
Để đáp ứng yêu cầu của chính phủ điện tử và nhu cầu quản lý điều hành của mình, các tổ chức hiện nay đang triển khai khá nhiều hệ thống CNTT. Để các hệ thống này hoạt động một cách thông suốt và hiệu quả, các chuyên viên CNTT của mỗi đơn vị cần phải được trang bị kỹ năng quản lý và vận hành các hệ thống CNTT.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Hiểu rõ tầm quan trọng của các hệ thống CNTT và dữ liệu.
 • Sao lưu, phục hồi hệ thống CNTT và dữ liệu.
 • Di chuyển hệ thống CNTT sang môi trường mới.
 • Quản trị hệ thống CNTT trong môi trường tích hợp.
 • Theo dõi và khắc phục sự cố trên các hệ thống CNTT.
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa quản trị Windows Server.
 • Có kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng Windows.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Tầm quan trọng của các hệ thống CNTT và dữ liệu
 • Chương 2: Sao lưu, phục hồi hệ thống CNTT và dữ liệu
 • Chương 3: Di chuyển hệ thống CNTT sang môi trường mới
 • Chương 4: Quản trị hệ thống CNTT trong môi trường tích hợp
 • Chương 5: Giám sát trạng thái hoạt động của các hệ thống CNTT
 • Chương 6: Theo dõi, khắc phục kịp thời các sự cố
 • Chương 7: Bảo trì hệ thống CNTT

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI