CHƯƠNG TRÌNH HỌC
QUẢN TRỊ CSDL TRÊN MYSQL
GIỚI THIỆU
Khóa học này trang bị cho chuyên viên CNTT tại các đơn vị kỹ năng quản trị CSDL trên hệ quản trị CSDL mã nguồn mở MySQL. Qua đó, giúp họ dễ dàng tiếp nhận và làm chủ CSDL được chuyển giao từ các công ty. Đồng thời, có kỹ năng sao lưu, phục hồi, quản trị, thêm, sửa, xóa dữ liệu trực tiếp vào CSDL khi có nhu cầu.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Cài đặt hệ quản trị CSDL MySQL.
 • Tạo CSDL trên MySQL.
 • Thêm, sửa, xóa dữ liệu trên MySQL.
 • Sao lưu, phục hồi, đồng bộ hóa dữ liệu.
 • Thiết lập hệ thống nhân bản dữ liệu.
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
 • Nhân viên CNTT tại các doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa quản trị Windows Server.
 • Có kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng Windows.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Giới thiệu về hệ quản trị CSDL mã nguồn mở MySQL
 • Chương 2: Cài đặt hệ quản trị CSDL MySQL
 • Chương 3: Tạo CSDL trên MySQL
 • Chương 4: Thêm, sửa, xóa dữ liệu trên MySQL
 • Chương 5: Sao lưu, phục hồi, đồng bộ hóa và nhân bản dữ liệu
 • Chương 6: Theo dõi, vận hành máy chủ CSDL

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI