CHƯƠNG TRÌNH HỌC
QUẢN TRỊ CSDL TRÊN ORACLE
GIỚI THIỆU
Khóa học này trang bị cho chuyên viên CNTT tại các đơn vị kỹ năng quản trị CSDL trên Oracle. Qua đó, giúp họ dễ dàng tiếp nhận và làm chủ CSDL được chuyển giao từ các công ty. Đồng thời, có kỹ năng sao lưu, phục hồi, quản trị, thêm, sửa, xóa dữ liệu trực tiếp vào CSDL khi có nhu cầu.
MỤC TIÊU
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
 • Cài đặt hệ quản trị CSDL Oracle trên Windows Server.
 • Tạo CSDL trên Oracle.
 • Thêm, sửa, xóa dữ liệu trên Oracle.
 • Sao lưu, phục hồi, đồng bộ hóa dữ liệu.
THỜI LƯỢNG
40 giờ (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành: 30 giờ)
ĐỐI TƯỢNG
 • Chuyên viên CNTT tại các sở ban ngành, các huyện.
 • Nhân viên CNTT tại các doanh nghiệp.
 • Các cá nhân có nhu cầu.
YÊU CẦU KIẾN THỨC NỀN
 • Đã học Khóa quản trị Windows Server.
 • Có kiến thức và kỹ năng về Quản trị mạng Windows.
CHỨNG CHỈ
Sau khi kết thúc, học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.
NỘI DUNG CHÍNH
 • Chương 1: Giới thiệu về hệ quản trị CSDL Oracle
 • Chương 2: Cài đặt hệ quản trị CSDL Oracle
 • Chương 3: Tạo CSDL trên Oracle
 • Chương 4: Thêm, sửa, xóa dữ liệu trên Oracle
 • Chương 5: Sao lưu, phục hồi, đồng bộ hóa dữ liệu
 • Chương 6: Theo dõi, vận hành máy chủ CSDL

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI